privacybeleid

Privacybeleid Scylla Volleybal & 55+

Scylla Volleybal & 55+ (hierna: Scylla) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Scylla houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als Scylla zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Peter Kwakkenbos

 

 

Waarom verwerken wij (bijzondere) persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Scylla verwerkt ten behoeve van de volgende doelen en met de volgende rechtsgrond:

 • uitvoering geven aan het lidmaatschap van Scylla (uitvoering overeenkomst en het “dienen van een gerechtvaardigd belang” namelijk het runnen van een vereniging)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming lid)
 • het verwerken van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de veiligheid van de aan het kamp deelnemende jeugdleden (toestemming lid)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, foto en bankrekeningnummer
 • Medische gegevens van het jeugdlid dat deelneemt aan het jeugdkamp

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de ledenadministratie;
 • lidmaatschap Nederlandse Volleybalbond (Nevobo);
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden als u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoons-gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Scylla bewaart (bijzondere) persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Medische gegevens van het jeugdlid dat deelneemt aan het jeugdkamp: directe vernietiging na deelname kamp
 • Gegevens met betrekking tot lidmaatschap: maximaal 2 jaar na einde lidmaatschap
 • Gegevens die vallen onder de fiscale bewaarplicht, 7 jaar (boekhoudkundige administratie en financiën ledenadministratie)
 • Geanonimiseerde gegevens voor statistische of historische doeleinden, denk aan ledenaantallen, redenen van opzegging lidmaatschap, 10 jaar.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Scylla van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers en leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Wat zijn uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

U kunt ook in bezwaar gaan (verzet maken) tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit kan mogelijk gevolg hebben voor uw lidmaatschap van onze vereniging. Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon privacy. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

BELANGRIJKE LINKS
 Secretariaat
 Kopij aanleveren voor nieuwsbrief
 Kopij aanleveren voor de website
 Vragen over vrijwilligerstaken?
 Zaalruimte afmelden
SOCIAL MEDIA

©2023 Copyright Scylla volleybal | Privacybeleid